Pomůžeme vám

Pohledávky

Orientujeme se ve složitém světě pohledávek, exekucí a insolvenčních řízení. Našim klientům úspěšně vymáháme jejich pohledávky, s důrazem na rychlost a účelnost.

Home header

Proč si vybrat nás?

Hned na začátku Vám sdělíme, jaké jsou Vaše šance na úspěch a kolik času a peněz Vás to bude stát. Sepsání výzvy k plnění zajistíme zpravidla do dvou dnů ode dne dodání podkladů. Pohlídáme, zda dlužník plní ve lhůtě a případně obratem sepisujeme žalobu. Pokud se rozhodnete s dlužníkem uzavřít dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři, připravíme ji a v případě zájmu zajistíme notáře za účelem notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Nevyžíváme se v psaní dlouhých žalob, ale píšeme je tak, aby se soud dozvěděl vše podstatné jasným a stručným způsobem. Pro exekuci Vám pomůžeme vybrat soudního exekutora a pohlídáme, zda dodržuje právní předpisy. Rádi Vám pomůžeme s přípravou insolvenčního návrhu či přihlášky do insolvence a budeme za Vás komunikovat s insolvenčním správcem.

Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Přípravy výzev k plnění

Máte pohledávku po splatnosti? Sepíšeme výzvu dlužníkovi a vyčíslíme Vám výši dluhu včetně příslušenství.

Správu pohledávek

Pohlídáme Vám stav vymáhání, kdo má kdy plnit, stav řízení i výši dluhu.

Zastupování u soudu

Sepíšeme Vám návrh na vydání platebního rozkazu nebo žalobu, budeme Vás bránit proti nesprávným rozhodnutím odvoláním i mimořádnými opravnými prostředky.

Zastupování u rozhodčího soudu

Máte ve smlouvě rozhodčí doložku? Budeme Vám nápomocni v rozhodčím řízení.

Zastupování v exekučním řízení

Obratem sepíšeme exekuční návrh a pohlídáme, že soudní exekutor dodržuje právní předpisy.

Zastupování v insolvenčním řízení

Ať už potřebujete sepsat insolvenční návrh či přihlášku pohledávky, není to pro nás problém.

Dohody o uznání, splátkový kalendář, o narovnání

S dlužníkem se můžete dohodnout a my dohodu připravíme tak, aby Vás ochránila.

Sepsání smlouvy o postoupení pohledávky

Máte zájem pohledávku postoupit? Připravíme Vám smlouvu, která Vás ochrání.

Potřebujete právní služby v oblasti pohledávek?

Kontaktujte nás

Jak to může probíhat

1 Zadání poptávky
2 Sepsání smlouvy o poskytování právních služeb
3 Předání podkladů
4 Sepsání výzvy k plnění
5 Podání žaloby a zastoupení v soudním řízení
6 Sepis exekučního návrhu
1

Zadání poptávky

V případě, že se na nás obrátíte, domluvíme si s Vámi osobní konzultaci, která je zdarma. V rámci této konzultace zjistíme základní informace o Vašem případě a domluvíme se na dalším postupu ve věci. Z osobního jednání vždy vyhotovíme zápis, který Vám po jednání předáme.

2

Sepsání smlouvy o poskytování právních služeb

V případě, že tomu, abychom Vás zastupovali nebrání zákonná překážka (například střet zájmů), připravíme smlouvu o poskytování právních služeb, kterou nastavíme rámec spolupráce. Stanovíme zejména orientační harmonogram prací a nastavíme cenu za naše služby.

3

Předání podkladů

Projdeme podklady, které jsme od Vás obdrželi na úvodní schůze a vyžádáme si veškeré další podklady, které budou prokazovat Váš nárok a které budou potřebné k jeho úspěšnému uplatnění. V této fázi také posoudíme, zda podklady, kterými disponujete, jsou dostačující k následnému uplatnění u soudu a upozorníme Vás na případné nedostatky podkladů, které mohou uplatnění komplikovat.

4

Sepsání výzvy k plnění

Dalším krokem je sepsání výzvy plnění, která je posledním krokem před uplatněním práva u soudu či jiného orgánu. Tato výzva je důležitá zejména z toho důvodu, že bez jejího zaslání Vám nebudou v případě úspěchu nahrazeny náklady právního zastoupení. Ve výzvě vedle jistiny vyčíslíme i příslušenství (zejména úrok z prodlení). Výzvu k plnění poté zasíláme dlužníkovi.

5

Podání žaloby a zastoupení v soudním řízení

V případě, že na základě výzvy dlužník uplatněný nárok neuhradí a nenabídne ani alternativní řešení, které by pro Vás bylo přijatelné, přistoupíme po Vašem souhlasu k podání žaloby. S podáním žaloby je spojena povinnost uhradit soudní poplatek, pokud však splníte zákonné podmínky, navrhneme soudu, aby Vás od povinnosti soudní poplatek hradit osvobodil. Následně Vás zastupujeme po celou dobu zahájeného řízení.

6

Sepis exekučního návrhu

V případě, že nám předložíte vykonatelný exekuční titul (nejčastěji rozsudek soudu), případně bude exekuční titul vydán v řízení, kde jsme Vás zastupovali, připravíme exekuční návrh proti dlužníkovi a provedeme Vás celým exekučním řízením. Velmi často se dlužníci snaží dosáhnout zastavení exekučního řízení, ač k tomu nejsou splněny zákonné předpoklady. V takových případech se k návrhům dlužníka vždy vyjádříme a uděláme vše pro to, aby bylo exekuční řízení ukončeno vymožením dlužné částky.

Kdo se o vás postará