Symboly Trademark ™ a Registered Trademark ® u ochranných známek v ČR a USA

Symboly ™ a ® se v praxi často objevují u názvů nebo např. v rozích etiket těch nejznámějších i téměř neznámých ochranných známek. Zajišťuje však jejich užití vlastníkovi ochranné známky nějakou výhodu? A je nějaký rozdíl v přístupu k těmto symbolům v České republice a USA?

Ochranná známka

Úvodem jen stručně připomeňme, že ochranná známka je zjednodušeně způsob, jakým podnikatelé na trhu identifikují, odlišují a zároveň chrání své výrobky a služby. Uvedené znamená, že ochrannou známku může užívat pouze její vlastník (podnikatel) nebo osoba k tomu oprávněná (např. prostřednictvím licence). Ostatním je pak zakázáno používat ochrannou známku stejnou nebo zaměnitelnou. Ochranná známka může mít mnoho podob, typicky slovní, obrazovou nebo kombinaci obojího (logo). Spotřebitelům ochranná známka pomáhá v lepší orientaci, může s ní být spojeno např. očekávání určité úrovně kvality.

Symboly ™ a ® v kontextu ČR a USA

Symbol ™ znamená „trademark“ neboli ochrannou známku, která dosud nebyla registrována u příslušného úřadu (proto se o ní někdy také hovoří jako o neregistrované ochranné známce). V České republice je nám představa neregistrovaných ochranných známek poněkud vzdálená, protože u nás tradičně funguje tzv. registrační princip, kdy pro ochranu příslušné (národní) ochranné známky je třeba její registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví. I proto je u nás užívání symbolu ™ bez právního významu a ani logicky (při znalosti jeho obsahu) nedává smysl.

Zákon o ochranných známkách („ZOZ“)[1] sice zná pojem všeobecně známé známky, která požívá ochrany i bez zápisu, protože se spotřebitelům na základě pouhého užívání dostatečně silně vžila pro konkrétní výrobky nebo služby, jedná se však o výjimku, kterou s trademark nelze zaměňovat. Na registračním principu funguje také evropská ochranná známka[2], která vlastníkovi zaručuje práva z ochranné známky ve všech 28 členských státech EU. Ani v rámci užívání evropské ochranné známky však není užívání symbolu ™ povinné[3] a nemá žádné právní výhody ani následky.

V USA není právní povinností symbol ™ u ochranné známky uvádět (přičemž uvedení symbolu také nemá žádné právní výhody ani následky[4]), jedná se však o způsob informování veřejnosti o tom, že symbolem opatřené označení si někdo nárokuje jako ochrannou známku. Základním pravidlem v USA totiž je, že ochranná známka je vlastnictvím toho, kdo ji jako první použil v souvislosti s obchodní činností.[5] Rozhodující je tedy kontext užití určitého označení v souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou[6], nikoli samotné použití symbolu ™. Ochranná známka tak může vzniknout (a pravidelně vzniká) fakticky již na základě započetí s jejím užíváním bez povinnosti předchozí registrace. Vlastník neregistrované ochranné známky však požívá nižší právní ochrany, např. svá práva ze známky může uplatňovat pouze v oblasti, ve které známku užívá.[7]

Symbol ® znamená „registered trademark“ neboli registrovanou ochrannou známku. Jedná se o situaci, kdy si vlastník nechá ochrannou známku zaregistrovat u příslušného úřadu. Ze ZOZ vyplývá, že vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku (…). Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.[8] Nejedná se však o povinnost vlastníka ochranné známky, ale pouhou možnost s informačním charakterem vůči veřejnosti. Na rozdíl od USA, jak bude uvedeno dále, nemá ne/používání symbolu ® žádný vliv na odpovědnost případných porušitelů práv z ochranné známky. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nesprávné používání symbolu ® (u označení, které není registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka) je u nás považováno za porušení pravidel na ochranu před nekalou soutěží.[9] Takovým způsobem by totiž mohlo docházet k matení spotřebitele, který by mohl důvodně usuzovat, že použité označení je chráněno jako registrované (tj. jako ochranná známka), i když by tomu tak ve skutečnosti nebylo.

Opačná situace panuje v USA. Právní předpisy zakazují používání symbolu ® dokud nebylo označení registrováno jako ochranná známka prostřednictvím zdejšího úřadu, kterým je United States Patent and Trademark Office („USPTO“).[10] Pro předchozí období užívání určitého označení je tedy třeba si vystačit s případným symbolem ™ pro neregistrovanou ochrannou známku. Až po provedení registrace u USPTO může podnikatel začít s užíváním symbolu ®. Uvedené je třeba si uvědomit také při dovozu zboží do USA. Pokud by podnikatel do USA dovážel výrobky se svým označením, včetně uvedení symbolu ®, které ale nebylo registrováno v USA jako ochranná známka u USPTO, jednalo by se o porušení zákona. Jakmile si však podnikatel určité označení zaregistruje u USPTO jako federální ochrannou známku, může a měl by symbol ® používat. Jinak totiž riskuje (na rozdíl od výše popsané situace v České republice) snížení případné náhrady škody způsobené mu porušiteli práv z ochranné známky.[11]

Shrnutí

Používání symbolů ™ a ® vychází z tradice common law[12] a jedná se o praxi přejímanou zejména z USA. Ačkoli i v ČR je možné používat symbol ® u ochranné známky na znamení toho, že se jedná o ochrannou známku registrovanou, nemá u nás takový postup pro vlastníka ochranné známky z právního hlediska přidanou hodnotu (nezlepšuje jeho postavení, nerozšiřuje jeho práva).

Na druhou stranu se může jednat o informační nástroj, kterým vlastník dává veřejnosti najevo, že označení je chráněno jako ochranná známka, což může mít preventivní účinky. Zatímco preventivně-informační charakter má i symbol ™ při jeho použití v USA, u symbolu ® se v USA uplatňují odlišná pravidla. Jeho neoprávněné užívání bez existence ochranné známky registrované u USPTO je zakázáno, nicméně po registraci federální ochranné známky se jedná v zásadě o nutnost, chce-li si vlastník zachovat možnost plného rozsahu všech nároků vůči případným porušitelům jeho práv. Můžeme konstatovat, že užívání obou symbolů je v praxi časté, je však třeba si dávat pozor na pravidla jejich užití v konkrétních státech. Nesprávný postup může vést k porušení místních pravidel o ochranných známkách, o ochraně spotřebitelů nebo na ochranu proti nekalé soutěži.

Mgr. David Šupej

Obrázek - Attribution: Alpha Stock Images / License: CC BY-SA 3.0 / Original Author: Nick Youngson / Original Image: The Blue Diamond Gallery

[1] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

[2] Přesněji se jedná o ochrannou známku Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

[3] Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, FAQ, online - https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/eutm-general-questions

[4] STIM, Richard; Patent, Copyright and Trademark, An Intellectual Property Desk Reference, 15th Edition

[5] STIM, op. cit.

[6] STIM, op. cit.

[7] STIM, op. cit.

[8] Ust. § 8 odst. 1 ZOZ

[9] Blíže rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008

[10] STIM, op. cit.

[11] STIM, op. cit.

[12] Někdy také jako „Angloamerické právo“