Aktuálně v oboru RSS kanál Archiv článků

VYJEDNÁVÁNÍ – JAK ZÍSKAT SKVĚLOU DOHODU aneb není kompromis jako kompromis

Jistě Vás to již mnohokrát potkalo. Sedíte se zákazníkem či obchodním partnerem v jednací místnosti a chystáte se na jednání, které Vám může významně pomoci při dalším vedení Vašeho podnikání nebo jej naopak v případě neúspěchu může velmi snadno zkomplikovat. Snažíte se na jednání připravit, spočítat si, kolik Vás může obchod stát, která částka už by pro Vás byla nevýhodná a která dokonce likvidační. S jistotou víte, že s obdobnou přípravou jde na takové jednání i Vaše protistrana.

číst více

Konkurenční doložka – vyprázdněný institut pracovního práva?

Nejvyšší soud nedávno rozhodoval zajímavý spor [1] týkající se nároku zaměstnavatele z porušení konkurenční doložky bývalým zaměstnancem. Nejvyšší soud v této souvislosti řešil přiměřenost smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce podle zákoníku práce [2] a to, zda požadavek zaměstnavatele při porušení konkurenční doložky na zaplacení smluvní pokuty představuje za daných okolností výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Skutkové okolnosti případu Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele od roku 2010 jako obchodní manažer, předmětem její práce bylo zejména získání nových zákazníků, udržení těch stávajících a péče o ně.

číst více

Prezentace z konference Pharma News ze dne 7. 2. 2019

Dne 7. 2. 2019 se v Praze konala konference společnosti Pharma News, na které vystoupil náš kolega, Adam Tietz, se svým příspěvkem „Vše, co jste chtěli vědět o protipadělkové směrnici, ale báli jste se zeptat“. Na základě požadavků účastníků konference jsme se rozhodli, že Vám prezentaci z příspěvku poskytneme. Přednášku si tak můžete stáhnout zde. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na to, že i přesto, že většina sankcí za porušení povinností nabude účinnosti až 1.

číst více

Identifikace léčivých přípravků ve světle protipadělková směrnice

Ve zdravotnických oborech snad neexistuje osoba, která by se nesetkala s pojmem protipadělková směrnice. Dvě slova vzbuzující povyk ze strany osob oprávněných k výdeji léčivých přípravků veřejnosti (dále také jako „oprávněná osoba“ či „oprávněný subjekt“), typicky pak farmaceutů. V poslední době dochází k nárůstu případů padělání léčivých přípravků, které představuje vážné ohrožení zdraví. Reakci na tuto problematiku představuje tzv. protipadělková směrnice (z angl. Falsified Medicines Directive, dále také jako „Směrnice“), přijatá na půdě EU.

číst více

Regulace poskytovatelů online platforem

Soutěžní právo na úrovní Evropské unie je chráněno několika nástroji, pomocí kterých je regulován trh. Na půdě EU tak existují nařízení regulující klamavé reklamy či spotřebitelské vztahy. Do této chvíle však scházela regulace poskytovatelů online platforem a podnikatelů (tzv. P2B vztahů). Na úvod si je potřeba vysvětlit, co se rozumí online platformou. Zde již vzniká první problém, neboť samotná definice online platformy je velmi široká. Pod pojmem online platforma si tak můžeme představit určitou technologii, která zahrnuje velké množství aktivit, jako například on-line tržiště, sociální média, webové stránky pro porovnávání cen apod.

číst více

Dobrovolná a nedobrovolná dražba nemovitých věcí aneb není dražba jako dražba

Dražba je způsob zpeněžení věci. Vždy se bude jednat o veřejné jednání realizované dnes převáženě prostřednictvím internetu, kdy je věc nabídnuta za vyvolávací cenu předem neurčitému okruhu osob a vlastnické právo k nemovité věci přejde za stanovených podmínek na tu osobu, která učiní nejvyšší nabídku. Je nutné si uvědomit, že není dražba jako dražba a její průběh je upraven hned několika právními předpisy. Okrajově je také nutné uvést, že se dnes velmi často objevují tzv.

číst více

K otázce možného zrušení obchodní korporace pro neuložení účetní závěrky

Návrh Novely Ministerstvo spravedlnosti předložilo Novelu poslanecké sněmovně ke schválení v červnu letošního roku (pozn. návrh novely zákona o obchodních korporacích uveřejněn ve Sněmovním tisku č. 207/0, části 1/10, který je dostupný na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0). Jedním z hlavních cílů Novely je dle důvodové zprávy, mimo jiné, „efektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a řešení problémů s tzv. neaktivními společnostmi”. Novelou má, mimo jiné, dojít k začlenění nového ustanovení § 105a do zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále také jako „ZoVR“), které má k naplnění výše uvedeného cíle přispět.

číst více

O povinnosti obchodní korporace znát svého skutečného majitele

Důvody evidence skutečného majitele. Stanovení povinnosti evidence skutečného majitele a zřízení jejich evidence je důsledkem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále také jako „Směrnice“). V souvislosti s transpozicí Směrnice došlo nejen k novelizaci ZoVR, ale rovněž zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jako „AML zákon“).

číst více

Převod databáze osobních údajů v rámci převodu části závodu

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) začala řada osob řešit otázky, nad kterými se za účinnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, téměř nikdo nepozastavoval. Nešlo o to, že by dané otázky nebylo třeba řešit i za účinnosti zákona o ochraně osobních údajů, ale spíše o to, že o existenci zákona a povinnostech z něj plynoucích řada osob nevěděla.

číst více

Symboly Trademark ™ a Registered Trademark ® u ochranných známek v ČR a USA

Symboly ™ a ® se v praxi často objevují u názvů nebo např. v rozích etiket těch nejznámějších i téměř neznámých ochranných známek. Zajišťuje však jejich užití vlastníkovi ochranné známky nějakou výhodu? A je nějaký rozdíl v přístupu k těmto symbolům v České republice a USA? Ochranná známka Úvodem jen stručně připomeňme, že ochranná známka je zjednodušeně způsob, jakým podnikatelé na trhu identifikují, odlišují a zároveň chrání své výrobky a služby.

číst více

Zpřístupňování fotografií na internetu ve vztahu k právům autora

Soudní dvůr Evropské unie (“SDEU”) nedávno ve věci Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff [1] řešil situaci, zda převzetí fotografie z internetové stránky, na které byla fotografie umístěna se souhlasem autora, a její následné zpřístupnění na jiné stránce bez souhlasu autora, představuje sdělování díla nové veřejnosti, k němuž je zapotřebí souhlasu autora. Skutkové okolnosti Žákyně ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko objevila na internetových stránkách o cestování fotografii Dirka Renckhoffa (profesionálního fotografa), zachycující španělské město Córdoba, a použila ji ve své školní práci.

číst více

Servisní smlouva k softwaru

Servisní smlouva k softwaru Pro objednatele by servisní smlouva měla zajistit bezproblémovou funkčnost softwaru v období po nákupu licence, pro dodavatele je servisní smlouva zárukou pravidelného a opakujícího se zdroje příjmu po dokončení softwarové dodávky. V tomto článku vysvětlím, co je to servisní smlouva, kdo by měl servisní smlouvu uzavřít a jaké minimální náležitosti (z mého subjektivního pohledu) by servisní smlouva měla obsahovat. Co je servisní smlouva Servisní smlouva je dohoda mezi dodavatelem softwaru a objednatelem o údržbě a případně též podpoře, kterou zajistí dodavatel.

číst více

Aktivní a pasivní legitimace jednoho ze spoluvlastníků panující nemovité věci v soudním řízení o povolení nezbytné cesty

Právo nezbytné cesty upraveno v § 1029 a násl. občanského zákoníku[1] je zažitým institutem, který se v české právní praxi používá již léta. I přesto se střetáváme s nevyřešenými otázkami, které doprovázejí využívání tohoto institutu. Každý případ je specifický, založený na jedinečných okolnostech, které mohou v konečném důsledku vyvolat řadu otázek. Jednou z nich je i vymezení aktivní a pasivní legitimace účastníků řízení o povolení nezbytné cesty na návrh jednoho ze spoluvlastníků panující nemovité věci.

číst více

Plán účasti zaměstnanců v softwarovém start-upu

Plán účasti zaměstnanců v softwarovém start-upu V tomto článku se zabývám programy zaměstnanecké účasti ve společnosti, vysvětluji, co tyto programy jsou a proč jsou důležité v softwarových společnostech. Na závěr navrhuji jednoduché řešení programu pro softwarový start-up. Co je to program zaměstnanecké účasti ve společnosti Jako program zaměstnanecké účasti ve společnosti označuji v tomto článku soubor pravidel, zakotvený ve smlouvě, na základě kterého klíčoví pracovníci společnosti nabývají účast ve společnosti.

číst více

Povinnost realitních kanceláří zjišťovat si skutečného majitele právnické osoby

Novelizace zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále také jako „Zákon o veřejných rejstřících“), která je účinná od 1. 1. 2018, zavedla novou neveřejnou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů (dále také jako „Neveřejná evidence“). Přestože novelizace Zákona o veřejných rejstřících není rozsáhlého charakteru, činnost realitních kanceláří může značným způsobem ovlivnit, a proto je vhodné se na požadavky vymezené v souvislosti s touto novelizací připravit co nejdříve.

číst více

Posila týmu SEDLAKOVA LEGAL

Na začátku letošního roku náš tým vedle Nikoly Valešové posílil také Pavel Malatinský. Pavel se v rámci své praxe věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu a trestnímu, kdy zastupuje naše klienty v jednáních před soudy všech stupňů. Jeho další specializací je právo ochrany osobních údajů, zejména problematika nařízení GDPR, kdy v rámci kanceláře vede naše klienty na cestě za dosažením GDPR compliance.

číst více

Pozvánky RSS kanál

Právnická snídaně - Smlouvy v IT

Pro koho je kurz určen: pro právní odborníky, manažery odpovědné za nákup software a vývojářské IT společnosti. V rámci právnické snídaně zaměřené na Smlouvy v IT bude lektor mluvit a následně proběhne diskuse o těchto otázkách: Co je softwarové dílo a jak je definovat ve smlouvě? Kdy je softwarové dílo dokončeno a jak uchopit akceptaci? Vyplatí se kupovat/prodávat SaaS či PaaS a jaká jsou úskalí? Jak se připravit a jak zahájit proces nákupu/prodeje softwarového díla?

390,- Kč bez DPH (472 Kč vč. DPH)

VYJEDNÁVÁNÍ - JAK ZÍSKAT SKVĚLOU DOHODU aneb není kompromis jako kompromis

Určitě jste se s tím již někdy setkali - hodláte se zákazníkem uzavřít smlouvu týkající se objemné zakázky na odběr Vašeho zboží či služeb. Nebo se chystáte započít důležitou spolupráci s obchodním partnerem, jehož podmínky Vám však zcela nevyhovují. Eventuálně si představte, že jste se v rámci své obchodní činnosti dostali do potíží a protistrana na Vás tlačí s nesmyslnými podmínkami pro narovnání vašeho vztahu. V takových situacích je nutné nejen zachovat chladnou hlavu, ale také vypracovat si perfektní strategii dalšího postupu tak, aby výsledek byl vždy v souladu s Vaším očekáváním.

1 500 Kč bez DPH (1 815 Kč vč. DPH)

OBCHODNÍ ARBITRÁŽ VE VNITROSTÁTNÍM A MEZINÁRODNÍM STYKU

Obsah semináře Alternativní způsob řešení sporu – Rozhodčí řízení Charakteristika rozhodčího řízení a jeho komparace se soudním řízením Základní zákonná úprava v České republice Principy, výhody a nevýhody rozhodčího řízení a jeho základní druhy Základní výstavbové prvky rozhodčího řízení Rozhodčí smlouva Arbitrabilita sporu Základní zásady tuzemského rozhodčího řízení Zahájení a průběh rozhodčího řízení Rozhodčí nález Kontrolní funkce národního soudu Právo rozhodné v mezinárodním rozhodčím řízení

4 590,08 Kč bez DPH (5 554,00 Kč S DPH)